دکتر مینا زمانی

متخصص رادیولوژی فلوشیپ تصویر برداری بیماریهای پستان
تخصص:
متخصص رادیولوژی فلوشیپ تصویر برداری بیماریهای پستان
محل کار:
تهران، صادقیه. خیابان آیت اله کاشانی. خیابان اباذر. بیمارستان پیامبران