بیمارستان عرفان

تهران
کار از سال 1366

بیمارستان لاله

تهران
کار از سال 1370

بیمارستان بهمن

تهران
کار از سال 1386

بیمارستان آتیه

تهران
کار از سال 1377

بیمارستان نیکان

تهران
کار از سال 1390

بیمارستان کسری

تهران
کار از سال 1366

آزمایشگاه دانش

تهران
کار از سال 1369

آزمایشگاه نیلو

تهران
کار از سال 1366

آزمایشگاه آرامش

تهران
کار از سال 1388

مرکز تصویربرداری پردیس نور

تهران
کار از سال 1389

مرکز تصویربرداری اطهری

تهران
کار از سال 1371

مرکز تصویربرداری گیتی

تهران
کار از سال 1390