دکتر رضا گرامی

بورد تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی از دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو هیت علمی دانشگاه
تخصص:
بورد تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی از دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو هیت علمی دانشگاه
بیشتر:
عضو هیت مدیره انجمن رادیولوژی ایران - مدرس سونوگرافی پیشرفته جنین و اکوی قلب و آمنیو سنتز
محل کار:
کلینیک سونوگرافی الوند : تهران ، میدان آرژانتین، خیابان الوند (‌شرق)