پرونده الکترونیک سلامت

آیا شما از آزمایشات و سونوگرافی ها و یا عکس هایی که در سالهای قبل انجام دادید و یا مراجعاتی که به پزشکان مختلف داشتید مدرکی در دست دارید آیا داروهایی را که پزشکان مختلف برای شما تجویز کردند را به یاد دارید و یا خلاصه پرونده ای که احیاناً در بیمارستان بستری بودیدرا در دسترس دارید؟
در کشورهای پیشرفته دنیا تمامی شهروندان دارای پرونده سلامت هستند که تمام سوابق پزشکی آنها در پرونده سلامت درج خواهد شد.

خصوصیات خدمات

تشکیل پرونده الکترونیک

تشکیل پرونده الکترونیک

ما هم در تیم تخصصی ساحل سلامت برای شما پرونده الکترونیک سلامت درست می‌کنیم که در این پرونده نتیجه شرح حال و معاینات اولیه شما و کلیه آزمایشات چکاپ و تصویربرداری ها در پرونده شما ثبت و نگهداری می‌شود. علاوه بر این تمامی مراجعات شما به مراکز تشخیصی و درمانی شامل علت مراجعه تشخیص بیماری و درمانی را که برای شما تجویز شده در پرونده الکترونیک شما ذخیره می کنیم تا این اطلاعات راهر زمانی که شما و یا پزشک معالجتون نیاز داشت در اختیار شما و تیم پزشکی شما قرار بدیم چراکه دانستن سوابق پزشکی  در امر تشخیص و درمان بیماری فعلی شما بسیار کمک کننده خواهد بود.

معاینات و آزمایشات گذشته

معاینات و آزمایشات گذشته

نتایج تمامی آزمایشات و تصویربرداری های قبلی که انجام داده ایدرابرای ما ارسال کنید تادر پرونده سلامت الکترونیک شما ثبت کنیم و دیگر نگران مفقود شدن آنها نباشید.

چرا پرونده الکترونیک سلامت؟

اطلاع تیم پزشکی از سوابق قبلی شما در تشخیص و درمان بیماری فعلی شما بسیار کمک کننده خواهد بود و داشتن سوابق قبلی شما از تکرار بسیاری از آزمایشات و تصویربرداری ها جلوگیری نموده و طبیعتاً در هزینه و زمان صرفه جویی خواهد شد.